Колективний договір-засіб ефективного соціального партнерства
 Колективний договір-засіб ефективного соціального партнерства

Поділитися новиною:

Колективний договір-засіб ефективного соціального партнерства

Колективний договір — це правовий акт, що укладається на підприємствах, в установах, організаціях між найманими працівниками та роботодавцем з метою регулювання соціально-трудових відносин.

 Правові засади розробки, укладення та виконання колективних договорів визначаються Законом України "Про колективні договори і угоди".

Колективний договір укладається між роботодавцем або уповноваженим ним органом, з однієї сторони, й однією або кількома профспілковими чи іншими уповноваженими на представництво трудовим колективом органами, а у разі відсутності таких органів — уповноваженими від  трудового колективу, — з іншої сторони.

 Умови колективних договорів, що погіршують порівняно з чинним законодавством становище працівників, є недійсними і їх забороняється включати до договорів.

   Зміст колективного договору визначається сторонами в межах їх компетенції. У колективному договорі визначаються взаємні зобов'язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин, зокрема:

· оплати праці, встановлення форм, систем, розмірів заробітної плати та інших видів трудових виплат (доплат, надбавок, премій та ін.);

·  змін в організації виробництва і праці;

·  забезпечення продуктивної зайнятості;

·  нормування праці;

·  встановлення гарантій, компенсацій, пільг;

    ·  участі трудового колективу у формуванні, розподілі й використанні прибутку підприємства (якщо це передбачено статутом);

·  режиму роботи, тривалості робочого часу і відпочинку;

·  умов та охорони праці;

· забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування, організації оздоровлення і відпочинку працівників;

·  гарантій діяльності профспілкової чи інших представницьких організацій трудящих;

·  умов регулювання фондів оплати праці та встановлення міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці.

  Колективний договір може передбачати додаткові, порівняно з чинним законодавством, гарантії, соціально-побутові пільги.

  Положення колективного договору поширюються на всіх працівників підприємств незалежно від того, чи є вони членами профспілки, і є обов'язковими як для роботодавця, такі для працівників підприємства.

   Колективний договір, угода набирають чинності з дня їх підписання представниками сторін або з дня, зазначеного у колективному договорі. Після закінчення строку дії колективний договір продовжує діяти до того часу, поки сторони не укладуть новий або не переглянуть чинний, якщо інше не передбачено договором. Колективний договір зберігають чинність у разі зміни складу, структури, найменування уповноваженого власником органу, від імені якого укладено цей договір. У разі реорганізації підприємства колективний договір зберігає чинність протягом строку, на який його укладено, або може бути переглянутий за згодою сторін.

   У разі зміни власника (керівника) підприємства чинність колективного договору зберігається протягом строку його дії, але не більше одного року. У цей період сторони повинні розпочати переговори про укладення нового чи зміну або доповнення чинного колективного договору. У разі ліквідації підприємства колективний договір діє протягом усього строку проведення ліквідації. На новоствореному підприємстві колективний договір укладається за ініціативою однієї зі сторін у тримісячний строк після реєстрації підприємства або після рішення про заснування підприємства.

  Усі працюючі, а також щойно прийняті на підприємство працівники повинні бути ознайомлені з колективним договором.

  Укладенню колективного договору, угоди передують колективні переговори.  Порядок ведення переговорів з питань розробки, укладення або внесення змін до колективного договору визначається сторонами й оформлюється відповідним протоколом. Для ведення переговорів і підготовки проектів колективного договору створюється робоча комісія з представників сторін. Склад цієї комісії визначається сторонами.

  Проект колективного договору обговорюється у трудовому колективі й виноситься на розгляд загальних зборів (конференції) трудового колективу. У разі, якщо збори (конференція) трудового колективу відхилять проект колективного договору або окремі його положення, сторони відновлюють переговори для пошуку необхідного рішення. Термін цих переговорів не повинен перевищувати 10 днів. Після цього проект в цілому виноситься на розгляд зборів (конференції) трудового колективу. Після схвалення проекту колективного договору загальними зборами (конференцією) трудового колективу він підписується уповноваженими представниками сторін не пізніш як через п'ять днів з моменту його схвалення, якщо інше не встановлено зборами (конференцією) трудового колективу.

     Контроль за виконанням колективного договору, угоди здійснюються безпосередньо сторонами, що їх уклали, чи уповноваженими ними представниками.

      Колективний договір підлягає повідомній реєстрації згідно Порядку повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 13.02.2013 року №115 (в редакції Постанови Кабінету Міністрів України від  21.08.2019р. №768).

 

Начальник відділу у справах сім’ї

управління соціального захисту населення

райдержадміністрації                                                                      Наталія Сидорук

Web-адреса: slavuta-rda.gov.ua/news/id/4435 | Переглядів: 162Дата публікації: 10:21 29.04.2020