Структурні підрозділи | Самостійні управління та відділи адміністрації | Відділ фінансів | Положення про управління фінансів Славутської районної державної адміністрації Хмельницької області
Положення про управління фінансів Славутської районної державної адміністрації Хмельницької області

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови районної

державної адміністрації

18.03.2013 № 177/2013-р

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про  управління фінансів Славутської  районної державної адміністрації Хмельницької області

 

         1.  Управління фінансів Славутської районної державної адміністрації Хмельницької області (далі – управління) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, що утворюється розпорядженням голови  адміністрації, є підзвітним та підконтрольним голові районної державної адміністрації, Департаменту фінансів Хмельницької обласної державної адміністрації.

 

         2. Управління в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, наказами директора Департаменту фінансів Хмельницької обласної державної адміністрації, актами Славутської районної ради, прийнятими у межах її компетенції,  а також цим Положенням.

 

3. Основними завданнями управління є:

забезпечення реалізації державної бюджетної політики на  території району;

складання розрахунків до проекту місцевого бюджету та прогнозу на наступні за плановим два бюджетні періоди і подання їх на розгляд районної державної адміністрації;

підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку району;

розробка пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та здійснення витрат;

здійснення в установленому порядку загальної організації та управління виконанням  районного бюджету, координація в межах своєї компетенції діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

 

4. Завданнями управління  відповідно до покладених повноважень є:

4.1.  Розробка і доведення до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів.

4.2. Визначення порядку та термінів розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів.

4.3. Проведення на будь-якому етапі складання і розгляду проекту районного бюджету аналізу бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, щодо його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів.

4.4. Прийняття рішення про включення бюджетного запиту до пропозицій до проекту районного бюджету перед поданням його на розгляд  районної державної адміністрації.

4.5. Участь у розробці балансу фінансових ресурсів району, підготовка пропозицій щодо доцільності запровадження місцевих податків, зборів, пільг, аналіз соціально-економічних  показників розвитку району та врахування їх під час складання проекту районного бюджету.

4.6. Організація роботи, пов’язаної із складанням проекту районного бюджету, за дорученням керівництва районної державної адміністрації визначення порядку і термінів подання структурними підрозділами районної державної адміністрації, виконавчими органами сільських  та районної рад матеріалів для підготовки проекту районного бюджету; складання проекту районного бюджету та прогнозу на наступні за плановим два бюджетні періоди; підготовка пропозиції щодо коштів, що передаються для розподілу між відповідними місцевими бюджетами або для виконання спільних проектів, та подання їх на розгляд керівництву районної державної адміністрації.

4.7. Складання, затвердження тимчасового розпису місцевого бюджету та  розпису місцевого бюджету, внесення в установленому порядку змін до розпису місцевого бюджету, забезпечення протягом бюджетного періоду відповідності розпису місцевого бюджету встановленим бюджетним призначенням.

4.8.  Затвердження паспортів бюджетних програм (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі).

4.9. Здійснення у встановленому порядку взаємних розрахунків районного бюджету з державним і обласним бюджетами та бюджетами нижчого рівня.

4.10. Перевірка правильності складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з районного бюджету.

 4.11. Погодження кошторисів, планів асигнувань та штатних розписів структурних підрозділів  районної державної адміністрації.

4.12. Здійснення за участю органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, прогнозування та аналізу надходження доходів відповідного районного бюджету.

4.13. Організація виконання районного бюджету,  разом з  органами державної податкової служби, територіальним органом Державної казначейської служби України, іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, виконавчими органами сільських рад забезпечення надходження доходів до районного бюджету та вжиття заходів щодо ефективного витрачання бюджетних коштів.

4.14. Підготовка і надання Славутській районній раді офіційних висновків про перевиконання чи недовиконання  дохідної частини загального фонду відповідного місцевого бюджету для прийняття рішення про внесення змін до цього місцевого бюджету, а також про обсяг залишку коштів загального та спеціального (крім власних надходжень) фондів районного бюджету.

4.15. Проведення моніторингу змін, що вносяться до районного бюджету.

4.16. Розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на вкладних (депозитних) рахунках банків.

4.17. Інформування керівництва районної державної адміністрації про стан виконання районного бюджету за кожний звітний період та подання річного та квартального звіту про виконання районного бюджету.

4.18. Проведення на базі статистичної, фінансової та бюджетної звітності, прогнозних розрахунків аналізу економічного і фінансового стану галузей економіки території, тенденцій і динаміки розвитку різних форм власності, підготовка пропозицій щодо визначення додаткових джерел фінансових ресурсів.

4.19. Перевірка правильності складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з районного бюджету.

4.20. Участь у розробці пропозицій з удосконалення структури районної державної адміністрації, підготовка пропозиції щодо визначення чисельності працівників, фонду оплати їх праці, витрат на утримання районної державної адміністрації та здійснення контролю за витрачанням цих коштів.

4.21. Здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу щодо місцевих бюджетів.

4.22. Застосування попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства.

4.23. Прийняття рішення про застосування заходів впливу за порушення   бюджетного законодавства, визначених пунктами 2–5 та 7 частини першої статті 117 Бюджетного кодексу України, у межах встановлених повноважень на підставі протоколу про порушення бюджетного законодавства або акта ревізії та доданих до них матеріалів, зокрема:

зупинення операцій з бюджетними коштами;

призупинення бюджетних асигнувань;

зменшення бюджетних асигнувань;

повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету;

безспірне вилучення коштів з місцевих бюджетів.

4.24. Розгляд у межах своєї компетенції звернень громадян, підприємств, установ і організацій.

4.25. Забезпечення створення належних виробничих та соціально-побутових умов для працівників управління.

 

5.    Управління має право:

5.1. Одержувати в установленому законодавством порядку від місцевих органів виконавчої влади, інших структурних підрозділів районної державної адміністрації,  виконавчих органів сільських та районної рад, територіального органу Державної казначейської служби України, органу державної податкової служби, підприємств, установ та організацій, банків та інших фінансових установ усіх форм власності пояснень, матеріалів та інформації з питань, що виникають під час складання, розгляду, затвердження і виконання бюджетів та звітування про їх виконання.

5.2. Залучати фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції.

5.3. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

 

6. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації за погодженням з директором Департаменту фінансів  Хмельницької обласної державної адміністрації та його заступником.

Начальник управління має заступника, який за його поданням призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації.

 

7.  Начальник управління:

здійснює керівництво управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;

подає на затвердження голові районної державної адміністрації Положення про управління;

затверджує посадові інструкції працівників управління та розподіляє обов'язки між ними;

планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління;

звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на управління завдань та затверджених планів роботи;

може входити до складу колегії районної державної адміністрації;

вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії районної державної адміністрації питань, що належать до компетенції управління, та розробляє проекти відповідних рішень;

може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

представляє інтереси управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами місцевої держадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва районної державної адміністрації;

видає у межах своїх повноважень накази, організовує  контроль за їх виконанням; накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації у територіальних органах Мін’юсту;

розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису на утримання управління;

затверджує розпис доходів і видатків районного бюджету на рік та тимчасовий розпис на відповідний період;

забезпечує відповідність розпису районного бюджету встановленим бюджетним призначенням;

здійснює добір кадрів;

організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців управління;

призначає на посаду і звільняє з посади працівників управління;

забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

 

8.   Управління утримується за рахунок коштів державного бюджету.

 

9. Управління подає на затвердження Департаменту фінансів  Хмельницької обласної державної адміністрації, який встановлює та доводить для управління обсяги бюджетних асигнувань, граничну чисельність та фонд оплати праці працівників, проекти кошторису та штатного розпису управління фінансів на відповідний рік.

 

10. Управління є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, власні бланки.  

 

Керівник апарату адміністрації                                                                 Н.Войтюк 

Переглядів: 737
Дата публікації: 16:36 07.09.2015