Актуально | Протидія домашньому насильству | ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ З ПРОТИДІЇ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ
ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ З ПРОТИДІЇ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ

1. Загальна декларація прав людини

  http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015

2. Декларація  ООН  про  викорінювання  насилля  щодо  жінок

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_506

3. Конвенція ООН про права дитини 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021

4. Конвенція  ООН  про  ліквідацію  всіх  форм  дискримінації  щодо  жінок

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_207

5. Конвенція Ради Європи про захист прав людини і основоположних свобод

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021

6. Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами (Стамбульська конвенція)(англ.)

https://www.coe.int/ru/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168008482e

7. Конвенція Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та

сексуального насильства 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_927

8. Європейська  конвенція  про  здійснення  прав  дітей

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_135

НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

9. Конституція  України  http://zakon.rada.gov.ua

10. Закон  України  «Про  запобігання  та протидію  домашньому  насильству»,

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19

11. Закон України «Про охорону дитинства» 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14

12. Закон України «Про соціальні послуги» 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/966-15

13. Закон  України  «Про  безоплатну  правову  допомогу»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3460-17

14. Закон України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального

процесуального кодексів України з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами» 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2227-19

15. Закон України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо захисту дітей  від  сексуальних  зловживань  та  сексуальної  експлуатації

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2334-19

16. Цивільний кодекс України 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15

17. Кримінальний кодекс України 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14

18. Кодекс  України  про  адміністративні  правопорушення

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10

19. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 №658 «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому  насильству  і  насильству  за  ознакою  статі»

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/658-2018-%D0%BF

 

Переглядів: 369
Дата публікації: 15:18 11.06.2019