Доступ до публічної інформації | Порядок складання, подання запиту
Порядок складання, подання запиту

Контактні дані оформлення інформаційного запиту.

письмово: 30000, Хмельницька область, м. Славута, вул. Соборності, 7,

усно:телефон (03842) 70278;
факс:(03842) 23369;
електронна пошта: slrda@slavuta-rda.gov.ua

Спеціальним місцем для роботи запитувачів з документами, що містять публічну інформацію, чи їх копіями – фойє, розташоване на другому поверсі приміщення райдержадміністрації

(вул. Соборності, 7,  м. Славута)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

райдержадміністрації

11.07.2011 № 605-р

(у редакції

розпорядження голови райдержадміністрації від 25.06.2012 № 701/2012-р)

 

 

П о р я д о к

складання, подання запиту на інформацію до райдержадміністрації

І. Загальні положення

1.1. Порядок складання, подання запиту на інформацію до райдерж­адміністрації (далі – Порядок) поширюється на всі запити на інформацію, що отримані райдержадміністрацією відповідно до Закону України "Про до­ступ до публічної інформації" (далі – Закон).

1.2. Запит на інформацію – це прохання особи до райдержадміністра­ції надати публічну інформацію, що знаходиться у її володінні.

1.3. Запитувач має право звернутися до райдержадміністрації із запи­том на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

1.4. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватись в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, телефоном, факсом, електронною поштою) на вибір запитувача.

1.5. Відповідальна особа з питань запитів на інформацію районної дер­жавної адміністрації відповідає за реєстрацію, опрацювання, систематизацію, аналіз та контроль щодо задоволення запитів на інформацію та надання консультацій під час оформ­лення запитів.

ІІ. Оформлення запиту на інформацію

2.1. Письмовий запит на інформацію, запит надісланий поштою,           фак­сом, електронною поштою, подається в довільній формі або шляхом запов­нення примірної форми запиту на інформацію (додається) та має містити:

ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електрон­ної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст докумен­та щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

2.2. Відсутність у запиті або наявність у неповному обсязі інформації, зазначеної у підпункті 2.1 Порядку, відповідно до частини першої статті 22 Закону є підставою для відмови в наданні інформації, про що запитувачу письмово повідомляється у встановлений Законом термін.

2.3. У разі, якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його зобов’язана оформити відповідальна особа з питань запитів на інформацію, обов’язково зазначивши в запиті своє ім’я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

ІІІ. Подання запиту на інформацію

3.1. Запити на інформацію приймаються райдержадміністрацією у             ро­бочі дні протягом робочого часу (з понеділка по четвер – з 08.00 до 17.15, у п’ятницю – з 08.00 до 16.00, обідня перерва з 12.00 до 13.00).

3.2. Письмові запити на інформацію, надіслані поштою, запити, які  на­дійшли засобами факсимільного зв’язку, реєструються у загальному відділі апарату райдержадміністрації та невідкладно (протягом однієї години з мо­менту отримання) передаються на розгляд керівництву райдержадміністра­ції.

Прийом факсограм здійснюється загальним відділом апарату райдерж­адміністрації.

3.3. Запити на інформацію можуть надсилатися на електронну адресу райдержадміністрації: "slrda@ukrpost.ua". Відповідальна особа з пи­тань запитів на інформацію періодично (але не рідше ніж 2 рази протягом робочого дня – о 08.00, 13.00) перевіряє наявність надходження нових запи­тів на зазначену електронну адресу.

3.4. Запити на інформацію у телефонному режимі приймаються та оформлюються відповідальною особою з питань запитів на інформацію за спеціально визначеними для цього номерами телефонів. Відповідальна особа приймає запит, викладений за телефоном, та реєструє його із зазначенням усіх реквізитів запиту, передбачених у підпункті 2.1 Порядку, дати прийняття запиту. В аналогічному порядку здійснюється прийом запитів на інфор­мацію, поданих в усній формі.

3.5. При зверненні із запитом на інформацію за телефоном структурні підрозділи райдержадміністрації та її апарату (управління, відділи, сектори тощо) переадресовують запитувача за телефонами відповідальної особи з питань запитів на інформацію.

3.6.  Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.

3.7. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту простав­ляється відбиток штампа із зазначенням найменування розпорядника інфор­мації, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

IV. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності райдержадміністрації

4.1. Рішення, дії чи бездіяльність райдержадміністрації можуть бути оскаржені до голови райдержадміністрації, вищого органу або суду в поряд­ку, визначеному законодавством.

4.2. Запитувач має право оскаржити:

відмову в задоволенні запиту на інформацію;

відстрочку задоволення запиту на інформацію;

ненадання відповіді на запит на інформацію;

надання недостовірної або неповної інформації;

несвоєчасне надання інформації;

невиконання райдержадміністрацією обов’язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 Закону;

інші рішення, дії чи бездіяльність райдержадміністрації, що по­рушили законні права та інтереси запитувача.

4.3. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності райдержадміністрації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

 

 

Заступник голови

адміністрації                                                                               В.Колодніцький

 

Приєднані документи
Переглядів: 1340
Всього переглядів вкладених ресурсів: 1340