Структурні підрозділи | Самостійні управління та відділи адміністрації | Сектор інфраструктури | Енергозбереження | ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ СЛАВУТСЬКОГО РАЙОНУ НА 2016 – 2020 РОКИ
ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ СЛАВУТСЬКОГО РАЙОНУ НА 2016 – 2020 РОКИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ

програми підвищення енергоефективності

Славутського району

на 2016 – 2020 роки

 

1

Ініціатор розроблення програми

Славутська районна  державна  адміністрації

2

Дата, номер і назва розпорядчого документу органу виконавчої влади про розроблення Програми

Постанова Кабінету Міністрів України від         01.03.2010 року № 243 «Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010 – 2016 роки» (зі змінами), розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.03.2006 року № 145-р «Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2030 року», розпорядження  Кабінету  Міністрів України  від  11.02.2009  р.  №  159-р «Деякі  питання  реалізації  державної політики  у  сфері  ефективного використання  паливно-енергетичних ресурсів»  та  від  24.07.2013  р. №  669-р  «Про  затвердження  плану заходів  щодо  виконання регіональних  та  місцевих  програм підвищення  енергоефективності»

3

Розробник Програми

Відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури Славутської районної державної адміністрації

4

Співрозробник Програми

5

Відповідальний виконавець Програми

Відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури Славутської районної державної адміністрації

6

Керівник програми

Начальник  економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури Славутської районної державної адміністрації – Медуха Ольга Юріївна

7

Учасники програми

Структурні підрозділи Славутської районної державної адміністрації

8

Термін реалізації Програми

2016 - 2020 роки

9

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

(для комплексних програм)

Районний бюджет

10

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, тис. грн.

4576,1

 

 

 

1. Склад проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання шляхом розроблення і виконання Програми

 

 Програма енергоефективності Славутського району на 2016 – 2020 роки, (далі - Програма) спрямована на підвищення енергоефективності та зменшення обсягів використання енергетичних ресурсів населенням району і враховує відповідні положення Закону України від 01.07.1994р. «Про енергозбереження».

Стрімке підвищення цін на енергоносії на фоні невиправдано високого енергоспоживання та недостатнього рівня запровадження енергоефективних технологій робить енергозбереження одним з найбільш важливих напрямків соціально-економічного розвитку району.

Проблеми неефективного використання енергоресурсів мають місце в усіх секторах економіки району, що призводить до підвищених витрат на енергоресурси та зменшення видатків районного бюджету на оплату праці і соціальних виплат, зменшення обсягів власних обігових коштів та низки інших негативних факторів.

Основними проблеми енергетичного сектору сьогодні є високий рівень енергоємності, значна залежність від імпортного газу, нафти і ядерного палива, низька ефективність використання енергії. Енергозбереження та енергоефективність стають пріоритетними напрямами енергетичної політики дедалі більшої кількості країн, що зумовлено вичерпністю паливно-енергетичних ресурсів, посиленням техногенного впливу на навколишнє середовище, невідповідністю власних запасів ресурсів та потребою в них.

Основним завданням Програми є визначення напрямків реалізації виявлених резервів енергозбереження, розвиток зацікавленості кожного споживача паливно-енергетичних ресурсів в їх економії за рахунок повного і об’єктивного обліку, виконання необхідних заходів, спрямованих на підвищення комплексності використання енергоресурсів, зменшення їх витрат, модернізація існуючого опалювального обладнання, заміна застарілих і реконструкція малоефективних котлів, впровадження енергозберігаючих заходів на діючому обладнанні, впровадження новітніх технологій, введення в енергобаланс місцевих та альтернативних видів палива, напрацювання нових технологічних схем і технічних рішень з подальшим впровадженням досвіду в господарському комплексі району.

Основними енергоспоживачами на території району є населення та установи бюджетної сфери. Серед проблем, які гальмують впровадження енергозаощадження, слід назвати:

 • відсутність реалізації та фінансування енергозаощаджуючих програм і проектів, а також механізмів економічного стимулювання ощадливого споживання енергоносіїв;
 • більшість віконних конструкцій та дверних блоків застарілі і не забезпечують енергозберігання в будівлях;
 • більшість котельнь застарілі, мають великий ступінь фізичного зносу обладнання;
 • середній показник ККД для застарілого обладнання не перевищує 30-40 %;
 • питомі витрати палива на опалення надто великі.

Втрати теплової енергії будинком, а також потенціал енергозбереження становлять:

 • зовнішні стіни – 40 % (потенціал економії – 70 %);
 • вікна, двері – 25 % (потенціал економії – 50 %);
 • вентиляція – 15 % (потенціал економії – 65 %);
 • гаряча вода – 10 % (потенціал економії – 30 %);
 • дах, підлога – 8 % (потенціал економії – 50 %).

На підставі вищевикладеного, одним із найважливіших шляхів для вирішення проблем енергозабезпечення є планове фінансування видатків на проведення капітальних і поточних ремонтів, впровадження нових енергоощадних технологій та обладнання, на виконання термінових ремонтів споруд, на капітальні і часткові ремонти інженерного обладнання систем тепло- водопостачання, електропостачання, удосконалення теплових систем та оптимізацію режимів теплопостачання, організацію обліку витрат енергоресурсів. В теперішніх умовах усі ці роботи повинні виконуватися обов'язково з застосуванням сучасних, енергоощадних технологій та обладнання та новітніх матеріалів.

 

2. Мета та основні цілі Програми

 

Програма передбачає розробку основних напрямків політики енергозбереження з метою формування сприятливого екологічного середовища, підвищення ефективності існуючої системи управління енергозбереженням.

Головною метою Програми є розробка основних напрямків перспективного потенціалу енергозбереження, розробка першочергових та перспективних заходів і завдань з підвищення енергоефективності, збереження паливно-енергетичних ресурсів, розумне споживання енергоносіїв, створення безпечних і комфортних умов в усіх сферах життєдіяльності.

Основними цілями Програми є:

 • зниження споживання природного газу та електроенергії бюджетними установами району;
 • популяризація економічних, екологічних і соціальних переваг енергозбереження, підвищення рівня обізнаності громадськості у цій сфері.

 

3. Шляхи досягнення мети Програми

     

Досягнення поставленої мети Програми буде реалізовано шляхом впровадження наступних заходів:

 • проведення енергетичного аудиту (енергетичне обстеження) бюджетних закладів району, що передбачає визначення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів та розроблення рекомендацій щодо її поліпшення;
 • проведення санації установ бюджетної сфери (поліпшення теплозахисних властивостей);
 • підготовка проектів у бюджетній сфері, які можуть претендувати на фінансування за рахунок коштів державного бюджету, в тому числі державного фонду регіонального розвитку, міжнародних організацій тощо;
 • здійснення заходів щодо зменшення обсягу споживання енергоресурсів установами, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету;
 • заміна застарілого котельного обладнання або встановлення на об’єктах бюджетної сфери, що не опалюються, високоефективного енергозберігаючого обладнання з використанням альтернативних видів палива;
 • впровадження енергоефективних освітлювальних систем, зокрема світлодіодних, для скорочення споживання електричної енергії бюджетними установами;
 • здійснення заходів, спрямованих на формування в суспільстві свідомого ставлення до необхідності підвищення енергоефективності, розвитку та використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива;
 • популяризація енергозбереження в засобах масової інформації.

 

4. Фінансове забезпечення виконання Програми

 

Джерелами фінансування заходів Програми є бюджети різних рівнів, позабюджетні кошти (в тому числі отриманні на конкурсній основі (гранти), кошти населення, підприємств та організацій).

Програму планується реалізувати впродовж 5 років.

Орієнтовні обсяги фінансування:

2016 рік – 2157,9 тис. грн.

2017 рік – 882,7 тис. грн.

2018 рік – 440,5 тис. грн.

2019 рік – 645 тис. грн.

2020 рік – 450 тис. грн.

Обсяг фінансування Програми визначатиметься щороку, виходячи з конкретних завдань та наявних ресурсів у бюджетах, і може бути уточнений під час складання проекту бюджету на відповідний рік чи у процесі його виконання.

Загальна сума коштів на впровадження програми енергозбереження у 2016-2020 роках повинна скласти 4576,1 тис. грн.

Впровадження Програми у 2016-2020 роках дасть змогу зменшити обсяги споживання населенням та бюджетними закладами району паливно-енергетичних ресурсів. Успішна реалізація Програми буде мати позитивний вплив на соціальне становище району, забезпечить ефективне використання енергоресурсів.     

5. Етапи виконання та організаційне забезпечення Програми

 

Реалізація основних завдань Програми розрахована на період з 2016 по 2020 роки.

Організаційне забезпечення виконання Програми здійснює відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури Славутської районної державної адміністрації шляхом:

 • координації роботи щодо виконання заходів і завдань, передбачених Програмою із залученням коштів бюджетів різних рівнів та позабюджетних фінансових ресурсів;
 • залучення до виконання Програми структурних підрозділів райдержадміністрації, на балансі яких знаходяться об’єкти соціальної сфери, органів місцевого самоврядування, інвесторів, а також суб’єктів господарської діяльності.

Координацію та контроль за виконанням Програми здійснює перший заступник голови районної державної адміністрації.

 

6. Очікувані кінцеві результати від виконання Програми

 

         Реалізація заходів, передбачених Програмою, сприятиме  оптимізації  паливно-енергетичного  балансу  району,  більш  високому  технічному  рівню  постачання та упорядкування рівня споживання енергоресурсів.

          Зазначені  завдання   і   заходи   сформовані  на  підставі  отриманих  від структурних підрозділів райдержадміністрації, виконавчих  комітетів  сільських рад пропозицій,  у  яких  були  визначені  конкретні терміни  та  місця  впровадження  заходів,  необхідні  обсяги  та  джерела фінансування, розрахунковий економічний ефект від їх впровадження.

          Впровадження заходів з підвищення енергоефективності та енергозбереження дозволяє зекономити енергетичні ресурси та грошові кошти на їх придбання, покращити навколишнє середовище внаслідок зменшення викидів в атмосферу та отримати доступ до джерел інвестування у новітні технології.

          Велике значення на період впровадження програми матиме створення сприятливого економічного середовища для практичної діяльності в сфері енергозбереження.

          Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування Програми наведено у Додатку 1.

 

 

 

 

 

Додаток 1

 

Заплановані заходи з енергозбереження на 2016 - 2020 роки

 

№ з/п

Напрямок економічної діяльності, назва заходу (проекту) з енергоефективності

Місце упровадження

Виконавець

Джерела фінансування

Орієнтовані обсяги фінансування за напрямками, тис. грн.

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Заміна 66 вікон на металопластикові

Поліклініка Славутської ЦРЛ

Славутська ЦРЛ

Районний бюджет

140

 

 

 

 

2

Заміна ламп розжарювання на світлодіодні

Славутська ЦРЛ

Славутська ЦРЛ

Районний бюджет

80

 

 

 

 

3

Капітальний ремонт терапевтичного корпусу №1 (заміна покрівлі, утеплення даху)

Терапевтичний корпус № 1 Славутської ЦРЛ

Славутська ЦРЛ

Районний бюджет

432,7

 

 

 

 

4

Капітальний ремонт терапевтичного корпусу №2 (заміна покрівлі, утеплення даху)

Терапевтичний корпус № 2 Славутської ЦРЛ

Славутська ЦРЛ

Районний бюджет

 

432,7

 

 

 

5

Капітальний ремонт терапевтичного корпусу №3 (заміна покрівлі, утеплення даху)

Терапевтичний корпус № 3 Славутської ЦРЛ

Славутська ЦРЛ

Районний бюджет

 

 

440,5

 

 

6

Капітальний ремонт інфекційного відділення (заміна покрівлі, утеплення даху)

Інфекційне відділення Славутської ЦРЛ

Славутська ЦРЛ

Районний бюджет

 

 

 

645

 

7

Капітальний ремонт поліклініки (заміна покрівлі, утеплення даху)

Поліклініка Славутської ЦРЛ

Славутська ЦРЛ

Районний бюджет

 

 

 

 

450

8

Заміна ламп розжарювання на світлодіодні

КЗ «Славутський ЦПМСД»

КЗ «Славутський ЦПМСД»

Районний бюджет

25,7

 

 

 

 

9

Капітальний ремонт (утеплення фасаду)

Крупецький НВК

Відділ освіти, молоді та спорту

Районний бюджет

1294

 

 

 

 

10

Реконструкція котельні

(заміна зношеного твердопаливного котла на новий з вищим коефіцієнтом корисної дії)

Миньковецький НВК

Відділ освіти, молоді та спорту

Районний бюджет

152,4

 

 

 

 

11

Заміна ламп розжарювання на світлодіодні

Крупецький НВК

Відділ освіти, молоді та спорту

Районний бюджет

11,5

 

 

 

 

12

Капітальний ремонт будівлі (заміна даху та 41 вікна на металопластикові)

Губелецький НВК

Відділ освіти, молоді та спорту

Районний бюджет

687,5

 

 

 

 

13

Заміна 16 вікон на
металопластикові

Полянський НВК

Відділ освіти, молоді та спорту

Районний бюджет

50,8

 

 

 

 

14

Заміна 5 вікон на
металопластикові

Перемишельський НВК

Відділ освіти, молоді та спорту

Районний бюджет

15

 

 

 

 

15

Заміна 13 вікон на
металопластикові

Улашанівський НВК

Відділ освіти, молоді та спорту

Районний бюджет

39

 

 

 

 

16

Заміна 13-х вікон на
металопластикові

Варварівський НВК

Відділ освіти, молоді та спорту

Районний бюджет

40

 

 

 

 

17

Заміна 13 вікон на
металопластикові

Лисиченський НВК

Відділ освіти, молоді та спорту

Районний бюджет

35,2

 

 

 

 

18

Заміна 34 вікон на
металопластикові

Районна центральна бібліотека

Сектор культури

Районний бюджет

100

100

 

 

 

19

Заміна та утеплення покрівлі

Миньковецький СБК

Миньковецька сільська рада

Районний бюджет

250

250

 

 

 

20

Заміна лам розжарювання на світлодіодні

Районна центральна бібліотека

Сектор культури

Районний бюджет

12,2

 

 

 

 

21

Заміна лам розжарювання на світлодіодні

Районний будинок культури

Сектор культури

Районний бюджет

5,9

 

 

 

 

22

Завершення робіт із
встановлення котла на
твердому паливі

Районний будинок культури

Сектор культури

Районний бюджет

80

100

 

 

 

 

 

Приєднані документи
Переглядів: 924
Дата публікації: 08:54 28.07.2016