Увага! Конкурс!
Увага! Конкурс!

Поділитися новиною:

Увага! Конкурс!

Оголошується конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» - начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності-головного бухгалтера управління соціального захисту населення Славутської районної державної адміністрації Хмельницької області

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» - начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності-головного бухгалтера управління соціального захисту населення

Славутської районної державної адміністрації  Хмельницької області

Загальні умови

Посадові обов’язки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) забезпечує організацію бухгалтерського обліку по виконанню державного та місцевих бюджетів, своєчасне приймання, складання та подання фінансової та бюджетної звітності;

2) здійснює керівництво діяльністю відділом, забезпечує раціональний та ефективний розподіл посадових обов'язків між її працівниками, вимагає від працівників відділу чіткого, своєчасного і високоякісного виконання обов'язків і функцій, передбачених діючим законодавством;

3) контролює виконання покладених на відділ завдань. Здійснює аналіз стану виконання кошторисів;

4) організовує та скликає наради з питань, що належать до компетенції відділу;

5) погоджує проекти договорів (контрактів), у тому числі про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, забезпечуючи дотримання вимог законодавства щодо цільового використання бюджетних коштів та збереження майна;

6) разом з начальником управління складає штатний розпис управління в межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників згідно кошторису. Складає кошторис та помісячний план асигнувань згідно лімітних довідок про бюджетні асигнування та кредитування виданих районною державною адміністрацією.

7) погоджує кандидатури працівників управління соціального захисту населення, яким надається право складати та підписувати первинні документи щодо проведення господарських операцій, пов'язаних з відпуском (витрачанням) грошових коштів, документів, товарно-матеріальних цінностей, нематеріальних активів та іншого майна;

8) подає начальнику управління соціального захисту населення пропозиції щодо:

- визначення облікової політики, зміни обраної облікової політики з урахуванням особливостей діяльності бюджетної установи і технології оброблення облікових даних, у тому числі системи та форм внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил документообігу, додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності та контролю за господарськими операціями;

- визначення оптимальної структури відділу бухгалтерського обліку та звітності та чисельності її працівників;

- призначення на посаду та звільнення з посади працівників відділу бухгалтерського обліку та звітності та чисельності її працівників;

- вибору та впровадження уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності з урахуванням особливостей діяльності управління соціального захисту населення райдержадміністрації;

- створення умов для належного збереження майна, цільового та ефективного використання фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів;

- визначення джерел погашення кредиторської заборгованості;

- притягнення до відповідальності працівників відділу бухгалтерського обліку та звітності управління за результатами контрольних заходів, проведених державними органами, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства;

- удосконалення порядку здійснення поточного контролю;

- організації навчання працівників відділу бухгалтерського обліку та звітності управління з метою підвищення їх професійно-кваліфікаційного рівня;

- забезпечення відділу бухгалтерського обліку та звітності нормативно-правовими актами, довідковими та інформаційними матеріалами щодо ведення бухгалтерського обліку та складення звітності;

9) підписує звітність та документи, які є підставою для:

- перерахування податків і зборів (обов'язкових платежів);

- проведення розрахунків відповідно до укладених договорів;

- оприбуткування та списання рухомого і не рухомого майна;

- проведення інших господарських операцій;

10) відмовляє у прийнятті до обліку документів, підготовлених з порушенням встановлених вимог, а також документів щодо господарських операцій, що проводяться з порушенням законодавства, та інформує начальника управління про встановлені факти порушення бюджетного законодавства;

11) здійснює контроль за:

- відображенням у бухгалтерському обліку всіх господарських операцій, що проводяться управлінням;

- складанням та своєчасним поданням звітності;

- цільовим та ефективним використанням фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів, збереженням майна;

- дотриманням вимог законодавства щодо списання (передачі) рухомого та нерухомого майна управління;

- правильністю проведення розрахунків при здійсненні оплати товарів, робіт та послуг, відповідністю перерахованих коштів обсягам виконаних робіт, придбаних товарів чи наданих послуг згідно з умовами укладених договорів, у тому числі договорів оренди;

- дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань;

- станом погашення та списання відповідно до законодавства дебіторської заборгованості управління;

- додержанням вимог законодавства під час здійснення попередньої оплати товарів, робіт та послуг у разі їх закупівлі за бюджетні кошти;

- оформленням матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів;

- розробленням та здійсненням заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни працівників відділу;

- усуненням порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства;

12) погоджує документи, пов'язані з витрачанням фонду заробітної плати, встановленням посадових окладів і надбавок працівникам;

13) слідкує за правильним використанням коштів в межах затвердженого кошторису витрат на утримання управління;

14) бере участь у проведенні інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, документів та іншого майна;

15) забезпечує своєчасне і точне виконання рішень і розпоряджень керівництва і вищестоящих органів;

16) забезпечує складання фінансової звітності;

17) регулює роботу відділу щодо його ефективної взаємодії з іншими підрозділами, установами та організаціями, що стосуються діяльності відділу;

18) вживає необхідних заходів щодо вдосконалення організації роботи відділу;

19) здійснює контроль за веденням діловодства, збереженням документів та здійснює контрольну діяльність щодо виконання документів, віднесених до компетенції відділу.

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 4000 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для участі у конкурсі подаються такі документи:

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5)посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнену особову картку встановленого зразка;

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави,   за 2016 рік.

 

Строк подання документів: 18 календарних днів з дня розміщення оголошення на офіційному веб-сайті Міжрегіонального управління Національного агентства України з питань державної служби у Вінницькій, Житомирській та Хмельницькій областях, до 20 червня 2017 року.

 

Дата, час і місце проведення конкурсу

Тестування 23 червня 2017 року о 10 год. 00 хв.,

30000, Хмельницька обл., м.Славута, вул.Соборності 12

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Рішко Світлана Миколаївна

тел. (03842) 2-21-06, 0966753229

upr.slavyta@ukr.net

 

 

 

 

 

Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги

1. Освіта

Вища

Ступінь вищої освіти

Магістр *

2. Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року

3. Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Спеціальні вимоги

1. Освіта

Вища освіта економічного, фінансового, бухгалтерського спрямування

2. Знання законодавства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конституція України

Бюджетний кодекс України;
Кодекс законів про працю України;
Закон України «Про Державний бюджет України» на відповідний рік;
Закон України «Про державну службу»;
Закон України «Про запобігання корупції»;
Закон України «Про доступ до публічної інформації»;
Закон України «Про захист персональних даних»;
Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;
Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі та план рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ;
Акти Президента України та Кабінету Міністрів України, накази Мінфіну, інші нормативно-правові акти, що регулюють бюджетні відносини і фінансово-господарську діяльність бюджетних установ та порядок казначейського обслуговування.

 

3. Професійні  знання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знання законів, інших актів законодавства з питань регулювання господарської діяльності та ведення бухгалтерського обліку, у тому числі нормативно-правові акти Національного банку, нормативно-правові акти Мінфіну щодо порядку ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової та бюджетної звітності, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, порядок оформлення операцій і організації документообігу за розділами обліку, форми та проведення розрахунків, порядок приймання, передачі товарно-матеріальних та інших цінностей, зберігання і витрачання коштів, правила проведення та оформлення результатів інвентаризації активів і зобов’язань, вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку.

4.Спеціальний досвід роботи

 

Досвід роботи на посаді бухгалтера

 

5.Знання сучасних інформаційних технологій

 

Володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача; досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel); навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет

6.Лідерство

1) ведення ділових переговорів;

2) вміння обґрунтовувати власну позицію

7. Прийняття ефективних рішень

1) вміння вирішувати комплексні завдання;

2) ефективно використовувати ресурси (у тому числі фінансові і матеріальні);

3) вміння працювати з великими масивами інформації

8. Комунікації та взаємодія

1) співпраця та налагодження партнерської взаємодії;

2) відкритість

9. Впровадження змін

1) здатність підтримувати зміни та працювати з реакцією на них;

2) оцінка ефективності здійснених змін

10. Управління організацією роботи та персоналом

1) організація і контроль роботи;

2)  вміння працювати в команді та керувати командою;

3) оцінка і розвиток підлеглих;

4) вміння розв’язання конфліктів

11. Особистісні компетенції

1) аналітичні здібності;

2) дисципліна і системність;

3) самоорганізація та орієнтація на розвиток;

4) дипломатичність та гнучкість;

5) незалежність та ініціативність;

6) вміння працювати в стресових ситуаціях.

 

*     Відповідно до пункту 2 частини 2 розділу XV Прикінцевих та перехідних положень Закону України

від 01 липня 2014 року № 1556-VII «Про вищу освіту»  вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повна вища освіта) після набрання чинності цим Законом прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра

Приєднані документи:

Наказ
Web-адреса: slavuta-rda.gov.ua/news/id/1615 | Переглядів: 137Дата публікації: 15:45 02.06.2017